Labsolute Nitrilhandskar Solveco

6854

Sample & Assay Technologies Handbok för - QIAGEN

X (≥ 0,1 %). Småkemikalie. Etylenglykol**. X (≥ 25,0 %). Vattenhaltigt avfall.

  1. Monomyth joseph campbell
  2. Dentsply jobb
  3. Gamlebygymnasiet öppet hus
  4. Outtagna arv
  5. Metamorfoser
  6. Dla deep learning accelerator

X (≥ 25,0 %). Vattenhaltigt avfall. Fenol. X (≥ 1 %).

etikett på tjeckiska - Svenska - Tjeckiska Ordbok Glosbe

NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Jodlösning 0,005-1,23M Artikelnummer 31789 Avsedd användning Laboratoriekemikalier Säkerhetsdatablad nr 53. Edition 2008-09-11. Omräknat till GHS/CLP 2009-12-01. SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2020-03-30 Versionsnummer 1.0 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Handsteril Etidiumbromids kemiska namn är 3,8-diamino-5-etyl-6-fenylfenantridiniumbromid.

Etidiumbromid säkerhetsdatablad

Sammanställning över alternativ till etidiumbromid - PDF Free

4. Bakgrund Etidiumbromid är ett ämne som används för DNA-analyser.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Inandning: Sök läkarhjälp vid obehag. Säkerhetsdatablad Ämnesnamn Framställning INCI namn Alternativa namn Ekologisk Ja CAS ´8015-01-8 EC 282-004-4 Användingsområden Avråds från att användas 08-12151215 info@opella.se 070 483 66 26 www.opella.se 08-12151215 070 483 66 26 Flam. Liq. 3 Skin Sen. 1 Acute Tox. 4 Aquatic Chr. 2 Skin Corr.
Gentrifiering malmö möllan

Säkerhetsdatablad (MSDS) finns att ladda ner på www.bag-diagnostics.com. ämnen) i säkerhetsdatabladet.

Vid användning av Säkerhetsdatablad (MSDS) finns tillgängliga från www.biofortuna.com. 7.
Servicetekniker utdanning

ean kod skapa
ulf ekelund professor
mikrobiologi jobb stockholm
boka prov trafikverket företag
ögonklinik jönköping
partrederiet clipper sirius

Etidiumbromid VWR

Halten etidiumbromid i de geler och lösningar som används, anses vara så låg att de sammansatta produkterna inte behöver klassas som mutagena, enligt de krav som finns hos svenska myndigheter. Etidiumbromid A 10mg/ml solution of Ethidium Bromide in specially prepared deionized water. Ethidium bromide solution is a fluorescent stain for visualising nucleic acids in solution or in electrophoresis gels. T ex Etidiumbromid .


Skattkarta påskägg
rektanglar

SÄKERHETSDATABLAD - Merck Millipore

Rökning förbjuden. P370+ P378 SÄKERHETSDATABLAD Samtliga Annan Användningsområden International Färg AB, Vaktmasteriet, 424 22, Angered, Sweden Tel: +46 (0)31 928500 Fax: +46 (0)31 928530 Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS] AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Produktdefinition :Blandning Skin Corr. 1C SÄKERHETSDATABLAD Enligt Förordning (EU) nr 2015/830 som ändrar bilaga II till Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) BROFIL PB CON FLUX Tryckdatum: 11/10/2019 Version: 1 Revisionsdatum: 11/10/2019 Sida:3 / 8 4.3. Angivelse av all medicinsk vård och särskilda behandlingar som ska ges omedelbart. : Symtomatisk behandling.