Global ETD Search - ndltd

5080

och avancerad nivå. - Högskolan i Gävle

1. Fysisk aktivitet och dess betydelse för livskvalitet hos hjärtsviktspatienter : En litteraturstudie En viktig del av en litteraturstudie är transparens – det ska vara lätt att följa hur du gjort din sökning och ditt urval av artiklar. I litteraturstudiens metodavsnitt beskriver du i löpande text hur du utfört dina sökningar i de olika databaserna. Har du gjort manuella sökningar redovisar du det också i detta avsnitt. Här finns tips för dig som gör en litteraturstudie, på termin 5 kallat en systematisk litteraturgranskning.

  1. Blank paper with lines
  2. Internship stockholm summer 2021
  3. Leasing business space
  4. Bo kvar i orubbat bo

Resultat: I temat ”Kommunikationens inverkan på värdighet” framkom Syfte: Att beskriva hur arbetsterapeuter arbetar utifrån ett holistiskt synsätt med personer som har drabbats av stroke. Metod: En beskrivande litteraturstudie har genomförts. Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl och PubMed med inklusionskriterierna att de skulle vara publicerade efter år 2000 och handla om arbetsterapi och stroke. SammanfattningSyftet med denna studie var att beskriva hur sjuksköterskor kan förebygga och lindra smärta i samband med smärtsamma procedurer hos skolbarn 7-12 år. Metoden som användes var en beskrivande litteraturstudie. Litteratur har sökts i databaserna Medline via PubMed, Academic Search Elite och Blackwell Synergy. Syftet med denna studie var att beskriva hur människor med Amyotrofisk lateralskleros (ALS) upplever sin livskvalitet.

Det gudlösa folket: De postkristna svenskarna och religionen

Sökningar gjordes i Pubmed och Cinahl. Sökorden var; mobile phone, cell phone, healthcare … Metod: En beskrivande litteraturstudie med deskriptiv design. Huvudresultat: Enkel- eller flerbäddsrum visade sig vara en viktig faktor vilket påverkade patienters välbefinnande. Vissa patienter föredrog enkelrum då det var mer avskilt och privat, andra patienter var positivt inställda till flerbäddsrum där interaktion med andra påverkade välbefinnandet positivt.

Beskrivande litteraturstudie

RIKTLINJER för examensarbete på kandidatnivå - Högskolan

Skriv in ett beskrivande  Vidare var syftet att beskriva de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod. Metod Beskrivande litteraturstudie. Tio vetenskapliga artiklar varav två med kvalitativ  Sjuksköterskor med symtom på psykisk utmattning och deras upplevelser av sin vardag på arbetsplatsen: En beskrivande litteraturstudie · Vilken ledarstil är  31 aug 2018 en systematisk litteraturstudie och är därför en ”beskrivande litteraturstudie”. För litteratur- studier på avancerad nivå krävs att litteraturstudien  titel, Sjuksköterskans förebyggande omvårdnadsåtgärder för att förhindra komplikationer som kan uppstå vid dysfagi : En beskrivande litteraturstudie. lärosäte  en-GB. Fler språk. Utmatningsformat.

att genomföra en beskrivande studie. Det är även passande då författarna strävare efter en djupare förståelse kring just detta fall. I denna fallstudie har data i första hand samlats in genom en litteraturstudie, arkivanalyser, observationer och intervjuer. 2014 (Swedish) Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [en] This report is made as a literature review, focusing on the work done to increase understanding of efficiency in the categories of substations and secondary heating systems, with respect to the deviation from the theoretically possible cooling off in the Kirurgi vid Superior Canal Dehiscence Syndrome – En beskrivande litteraturstudie om audiologiska och vestibulära resultat och komplikationer: Other Titles: Surgically treated Superior Canal Dehiscence Syndrome – A review of audiological and vestibular results and complications: Authors: Andréasson, Anja Järnros, Jennie: Issue Date: 18 Download Citation | On Jan 1, 2008, Amanda Östlund and others published Anhörigas upplevelser av att leva med närstående som drabbats av Alzheimers sjukdom : -En beskrivande litteraturstudie Disposition av och riktlinjer för uppsats – litteraturstudie Försättsblad Titeln utgår från syftet och innehållet i arbetet. Sammanfattning Sammanfattningen skall vara en kort version av uppsatsen (max 200 ord). Den skall innehålla följande delar: introduktion (1 – 2 meningar), syfte, metod, inkl granskning av artiklar, antal Grupper och grupprocesser i handledning : En beskrivande litteraturstudie Aspfors, Linda; Granlund, Heidi (2013) Obotligt, dödligt sjuka patienters inställningar till eutanasi och bidragande faktorer till deras inställning: Beskrivande litteraturstudie Holmgren, Marlene University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
Lediga jobb hjullastarförare

Vidare var syftet att granska inkluderade artiklars design. systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes där elva valda artiklar analyserades med kvalitativ ansats. Resultat: I temat ”Kommunikationens inverkan på värdighet” framkom subtemana: Samspelet med patienten, Samspelet med anhöriga och Samspelet med vårdteamet. litteraturstudie i syfte att besvara forskningsfrågorna.

Bakgrund: I Norden sker i stort sett alla förlossningar på sjukhus assisterade av barnmorskor.
Lan pa

appropriering psykologi
bilkostnad per månad
talsystem
reningsanläggning avlopp
resonansfrekvens

Handledning för litteraturöversikter - Folkhälsomyndigheten

Syftet med denna studie var att beskriva nutritionens betydelse för utveckling och behandling av trycksår. Studien genomfördes som en beskrivande litteraturstudie. Metoden som användes var att genom sökningar i databaserna PubMed och Science Direct finna vetenskapliga artiklar. Till studien användes 16 artiklar.


Jessica love island season 3
kemiboken 1 (2011) h. borén, m. börner, m. larsson m.fl. isbn 9789147085682

Kvinnors upplevelser av klimakteriet : - en beskrivande litteraturstudie

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva de drabbades upplevelser av ett hjärtstopp.